Завідувач відділом – Фурманець Мирослава Григорівна, с.н.с., кандидат с.-г. наук

Здійснює науково-дослідні роботи із удосконалення та розроблення наукових основ раціонального використання, збереження і відновлення родючості ґрунтів у сівозмінах, зниження енерговитрат на вирощування с.-г. культур. Проводить аналізи із вивчення агрохімічних властивостей ґрунтів, вмісту поживних речовин у рослинах і якості сільськогосподарської продукції. 

Основні напрямки діяльності:

  • встановлення оновлених нормативів виносу біогенних елементів продукцією сільськогосподарських культур залежно від агротехнологій застосування добрив і вапнякових меліорантів;
  • розроблення ефективних систем удобрення та хімічної меліорації для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, зниження емісії СО2 з дерново-підзолистого ґрунту в короткоротаційних сівозмінах Західного Полісся;
  • вивчення кругообігу і балансу поживних речовин у системі "ґрунт-добриво-рослина" і розроблення агротехнічних заходів, спрямованих на його регулювання;
  • розроблення систем мінімального обробітку ґрунту під сільськогосподарські культури в сівозміні;
  • удосконалення технології використання соломи в якості органічного добрива на основі застосування деструктора для покращення розкладання пожнивних решток;
  • розроблення наукових основ технологій використання агроресурсів для підвищення ефективності схилового землеробства в умовах регіону.